Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh ​
Lượt xem: 117
     Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đảng và là quy định được ghi rõ trong Điều lệ Đảng.

       Nhận thức rõ vai trò của chi bộ cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định của Đảng, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ; tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ điểm, thành lập tổ công tác, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trực tiếp dự, chỉ đạo sinh hoạt tại các chi bộ. Cùng với việc duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; cải cách hành chính;....cũng được các cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai thực hiện tốt.

Trong quá trình thực hiện, đã có những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, khắc phục dần tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ, đảm bảo rõ nét ba tính chất trong sinh hoạt (tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu), phát huy được dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều bí thư chi bộ có phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt tốt; Đảng viên có tinh thần, trách nhiệm trong tham gia phát biểu ý kiến, tham luận, thảo luận tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh; 91/91 chi, đảng bộ cơ sở, 256/256 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã quy định thời gian sinh hoạt định kỳ hằng tháng, phù hợp với Điều lệ Đảng và đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh  nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên sắp xếp thời gian, công việc, chủ động tham gia sinh hoạt đầy đủ. Nhiều chi bộ đổi mới sinh hoạt bằng các hình thức phong phú như: tổ chức kể các câu chuyện về Bác; tổ chức xem phim tư liệu, nghe các ca khúc về Đảng, về Bác, tạo sức lôi cuốn, tránh đơn điệu trong sinh hoạt giúp đảng viên dễ nhớ, dễ hiểu; hoặc áp dụng công nghệ thông tin, đưa nội dung chuẩn bị của chi ủy lên mạng nội bộ, yêu cầu đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia và thực hiện trình chiếu nội dung tại hội nghị đem lại hiệu quả tích cực; gắn sinh hoạt chi bộ với tổ chức tọa đàm, thảo luận về những vấn đề cụ thể, thiết thực, tạo không khí sôi nổi trong sinh hoạt; nhiều chi ủy đã phối hợp hoặc giao nhiệm vụ cho đảng viên là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trực tiếp chuẩn bị và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để chi bộ thảo luận, quyết định, thống nhất, nhằm nâng cao vai trò, lãnh đạo của chi bộ với công tác chuyên môn...Hằng năm, có trên 94% chi bộ cơ sở, 90% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ hàng tháng bình quân đạt trên 95%, nhiều chi bộ đạt 100%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn một số hạn chế như: Việc duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ ở một số chi bộ chưa đảm bảo; việc sinh hoạt chuyên đề đã được quan tâm nhưng chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa thật sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; việc thực hiện nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt của nhiều chi bộ chưa rõ nét; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số đảng viên còn hạn chế, chưa phát huy vai trò, trách nhiệm khi tham gia sinh hoạt; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở một số chi bộ chưa cụ thể, rõ ràng; phương pháp điều hành của một số bí thư chi bộ chưa khoa học, chưa sát nội dung, chương trình đã xây dựng. Có chi bộ cơ sở được thành lập trên cơ sở ghép đảng viên từ nhiều phòng, ban hoặc doanh nghiệp khác nhau, số lượng đảng viên đông nên phần nào cũng ảnh hưởng đến việc duy trì chế độ và chất lượng sinh hoạt của chi bộ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong thời gian tới, các cấp ủy cơ sở cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: tiếp tục quán triệt, phổ biến, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy các cấp về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hai là: Duy trì nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quy định; phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên, trước hết là vai trò người đứng đầu, bí thư cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và lãnh đạo các đoàn thể, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, chấp hành chế độ, nguyên tắc sinh hoạt chi bộ. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đảm bảo thiết thực, cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và những định hướng của cấp ủy cấp trên; tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề, gắn sinh hoạt chi bộ với tọa đàm, trao đổi... để tăng sức hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên.

Ba là: Thực hiện nghiêm quy trình sinh hoạt, nhất là công tác chuẩn bị trước khi tiến hành sinh hoạt. Cấp ủy phải bám sát chức năng nhiệm vụ để chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nội dung trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ; cấp ủy cần có sự bàn bạc, thống nhất, phân công chuẩn bị nội dung; mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành trong sinh hoạt; đẩy mạnh công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, khuyến khích việc tranh luận, chất vấn trong sinh hoạt theo nguyên tắc của Đảng.

Bốn là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cử cấp ủy dự, chỉ đạo, giám sát sinh hoạt tại các chi bộ. Lấy kết quả thực hiện chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một tiêu chí quan trọng để làm căn cứ đánh giá, phân xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Năm là: Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy viên cơ sở bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Trang bị đầy đủ tài liệu, các trang thiết bị cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ tổ chức tốt các hội nghị sinh hoạt. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những chi bộ tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo và chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt của các chi bộ.

Có thể nói, sinh hoạt chi bộ là diễn đàn dân chủ, nơi phát huy tính sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhằm tìm ra chủ trương, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là những chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt tốt, đúng quy định và nội dung thiết thực, hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao trình độ, năng lực của mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Đảng chỉ mạnh khi có các chi bộ mạnh, do đó việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay là hết sức cần thiết.

                                                          ĐỖ THỊ MAI

                                                                   Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 485
  • Trong tuần: 485
  • Tất cả: 181,426
Đăng nhập