KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN -DOANH NGHIỆP TỈNH LÀO CAI

Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai được Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập ngày 10/5/1959 với tên gọi ban đầu là Đảng bộ Chính Dân Đảng tỉnh. Ngay sau khi thành lập, BCH, BTV Đảng ủy Khối đã tập trung kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất (tháng 1/1960), Đảng bộ chỉ có 18 chi bộ trực thuộc với gần 200 đảng viên, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trước mắt là tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhanh chóng ổn định, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, đưa hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng đi vào nề nếp và phát triển đảng viên.

Trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến 1965, Đảng bộ Chính Dân Đảng tỉnh đã tiến hành 6 kỳ Đại hội. Nhiệm vụ chung trong giai đoạn này được các kỳ Đại hội xác định là: tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt hai nhiệm vụ cơ bản của tỉnh là tiến hành xây dựng hợp tác xã kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ và phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội; chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và vai trò hạt nhân của đảng viên. Cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tiến hành xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tổ chức phát động và chỉ đạo phong trào tham gia hưởng ứng các cuộc vận động lớn của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ II.

Từ năm 1966 đến năm 1975, Đảng bộ Chính Dân Đảng tổ chức 8 kỳ Đại hội (từ Đại hội VII đến Đại hội XIV). Với mục tiêu tất cả cho tiền tuyến, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện thắng lợi công tác phục vụ 2 nhiệm vụ chiến lược: Chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng CNXH ở Miền Bắc và chi viện cho cách mạng Miền Nam.

Từ ngày thành lập Đảng bộ năm 1959 đến năm 1975, Đảng bộ Chính Dân Đảng tỉnh Lào Cai đã tiến hành 14 kỳ Đại hội. Đây là thời kỳ Tỉnh Lào Cai cùng với các tỉnh trên miền Bắc bước vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, tiến hành xây dựng CNXH theo đường lối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III. Những bước phát triển của Lào Cai về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội ở thời kỳ này gắn liền với sự trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Lào Cai nói chung và Đảng bộ Chính Dân Đảng nói riêng. Đến năm 1975 Đảng bộ đã có hơn 500 đảng viên sinh hoạt ở 46 chi, Đảng bộ cơ sở.

Thời kỳ 1976-1991, 3 tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Nghĩa Lộ sáp nhập thành tỉnh Hoàng Liên Sơn. Trên cơ sở hợp nhất đó, ngày 16/3/1976, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoàng Liên Sơn ra Quyết định thành lập Đảng bộ Chính Dân Đảng tỉnh Hoàng Liên Sơn. Đảng bộ gồm 54 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với tổng số 1.425 đảng viên.

Đến năm 1979, thực hiện chủ trương của Trung ương, Đảng bộ Chính Dân Đảng tỉnh Hoàng Liên Sơn giải thể, các chi, đảng bộ cơ quan tỉnh sáp nhập vào Đảng bộ thị xã Yên Bái. Năm 1984, do yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định tái thành lập Đảng bộ các cơ quan tỉnh Hoàng Liên Sơn.

Từ năm 1976 đến năm 1991, Đảng bộ các cơ quan tỉnh đã tiến hành 3 kỳ Đại hội. Qua mỗi kỳ Đại hội đánh dấu thêm một bước trưởng thành của Đảng bộ trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, trưởng thành về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ năm 1976 đến năm 1990, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng 14 Huân chương Lao động, Chính phủ và tỉnh Lào Cai tặng thưởng hàng trăm Cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen cho tập thể, cá nhân trong Đảng bộ. Đây là niềm vinh dự cổ vũ Đảng bộ tiếp tục vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mình và đường lối đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo.

Ngày 01/10/1991, Tỉnh Lào Cai được tái lập, Đảng bộ tỉnh Lào Cai cũng được tái lập và chính thức đi vào hoạt động. Cùng với việc tái lập và kiện toàn các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, ngày 07/10/1991, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai đã ra Quyết định “Về việc thành lập Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Lào Cai”, gồm 43 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 323 đảng viên.

Ngày 26/6/2002, theo chỉ đạo chung của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quyết định đổi tên Đảng bộ các cơ quan tỉnh Lào Cai thành Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Lào Cai.

Thực hiện quyết định số 293-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư TW Đảng, ngày 20/5/2010, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quyết định số 851-QĐ/TU về việc đổi tên Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Lào Cai thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai.

Từ khi tái lập (1991) đến nay, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Lào Cai đã tiến hành 5 kỳ Đại hội.

Trải qua hơn 59 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai đã tiến hành 23 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội đều đánh dấu, sự trưởng thành, phát triển của Đảng bộ về mọi mặt. Từ lúc Đảng bộ chỉ có 18 chi bộ cơ sở với gần 200 đảng viên ngày thành lập, đến nay Đảng bộ đã có 65 tổ chức cở sở đảng (33 đảng bộ, 32 chi bộ cơ sở) với trên 3.300 đảng viên; trên 800 cấp ủy viên ba cấp từ cấp ủy dưới cơ sở đến Đảng ủy Khối. Các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối được lập tại các cơ quan, sở, ban, ngành cấp tỉnh có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Từ khi thành lập đến nay dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ luôn vượt qua những khó khăn thử thách, luôn hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong các thời kỳ.

          Phát huy thành tích và truyền thống tốt đẹp trong 59 năm xây dựng và phát triển, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 -2020, trong những năm qua, BCH, BTV Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhất là trong công tác xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách của tỉnh; xây dựng, ban hành và triển khai 19 đề án thuộc 4 chương trình công tác trọng tâm toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV. Triển khai quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chuyên đề về học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên;  

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XXIII, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác trọng tâm, chương trình công tác hàng năm; xây dựng và ban hành 4 nghị quyết “về nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng”; “về tăng cường công tác quản lý đảng viên của cấp ủy cơ sở và chi bộ trong tình hình hiện nay”;  “ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ” và “ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với tổ chức Đoàn Thanh niên”

Đối với cấp ủy cơ sở, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối, 100% cấp ủy cơ sở đã xây dựng quy chế làm việc, xây dựng các chương trình công tác của cấp ủy, của chi, đảng bộ để đảm bảo cho công tác lãnh đạo và hoạt động của tổ chức Đảng. Thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”, hầu hết các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của tỉnh đều đảm đương chức bí thư cấp ủy cơ sở, đó là điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống  nhất, phát huy được vai trò của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng cơ quan. Mặc dù công việc chuyên môn nhiều, nhưng với vai trò và trách nhiệm được giao, các đồng chí cấp ủy cơ sở nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, sắp xếp công việc hợp lý, vừa đảm bảo vai trò của cấp ủy vừa hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ chuyên môn, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng, là nhân tố quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính của cơ quan, đơn vị.

          Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng từ cơ sở đến Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo, đề ra nhiều giải pháp, giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong cơ quan đơn vị, nhất là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% đảng viên trong đảng bộ đã đăng ký tu dưỡng rèn luyện đạo đức theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, 100% cấp ủy thuộc Đảng bộ đã đăng ký gương mẫu đi đầu theo quy định 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau 5 năm thực hiện đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực sự gương mẫu đi đầu trong mọi mặt công tác, trong sinh hoạt và tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thực sự là nhân tố tích cực trong Đảng bộ, chi bộ.  

     Những kết quả đạt được đã góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hàng năm đều có 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 95% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ nhiều năm đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3, 2; Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc.

      Nhìn lại 60 năm qua, mặc dù có nhiều cố gắng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, song trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cũng còn có những tồn tại, hạn chế như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa ngang tầm nhiệm vụ; công tác tổ chức xây dựng Đảng tuy đã có chuyển biến tích cực song cũng còn có mặt hạn chế, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa mạnh; việc học tập và làm theo Bác vẫn chưa thật sự trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của tất cả cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng;  Chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát chưa cao; hoạt động của các đoàn thể chưa thường xuyên, chưa thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.

     Phát huy thành tích và truyền thống tốt đẹp trong 59 năm xây dựng và phát triển, trước yêu cầu đổi mới của đất nước và của tỉnh Lào Cai, đòi hỏi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các cấp ủy cơ sở và từng cán bộ, đảng viên cần quyết tâm cao hơn nữa, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, nhất là trong việc lãnh đạo cán bộ, công chức tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bằng việc cụ thể hoá quan điểm, đường lối các nghị quyết của Đảng thành chương trình, kế hoạch hành động, mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa việc lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối với lãnh đạo thông qua vai trò của cá nhân đảng viên.

Hai là, nghiên cứu cải tiến việc quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, chất lượng ban hành nghị quyết theo hướng ngắn gọn, cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu và xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xây dựng phong cách, lề lối làm việc thực sự dân chủ, sâu sát cơ sở, có chương trình, kế hoạch, trọng tâm, trọng điểm, chấp hành nghiêm quy chế làm việc; đề cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra, giám sát của cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong công tác xây dựng tổ chức đảng. Tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng Pháp luật và có hiệu quả.  

Năm là, Tuyên truyền sâu rộng làm cho đảng viên, cán bộ công chức trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh và bền vững trở thành tỉnh giàu, đẹp nơi biên cương của tổ quốc./.

BBT

Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 941
  • Trong tuần: 4,885
  • Tất cả: 898,952
Đăng nhập