Kế hoạch tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Số ký hiệu văn bản Số 66 - KH/ĐUK
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày hiệu lực 20/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Người ký duyệt Đặng Đình Chung
Tài liệu đính kèm KH 66 về tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.pdf