Thanh niên tích cực học tập lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Lượt xem: 345

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện phát triển và hội nhập của Việt Nam giai đoạn hiện nay. Đó là trách nhiệm của tất cả các cán bộ, đảng viên trong đó có thanh niên - lực lượng nòng cốt của sự nghiệp cách mạng trong tương lai. 

 Có rất nhiều cách thức để đoàn viên thanh niên chúng ta góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó có việc tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Diễn đàn về phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đoàn Khối tổ chức

         Vai trò của việc học tập lý luận chính trị với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

          Lý luận luôn có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. V.I.Lênin - người thầy vĩ đại của cách mạng vô sản trên thế giới đã khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nói: “Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”. Do đó, Bác luôn kêu gọi mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên phải thường xuyên trang bị cho mình những kiến thức lý luận.

          Kế thừa tinh thần đó, Đảng ta cũng luôn xác định việc giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong đó có thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Có thể hiểu, giáo dục lý luận chính trị là hoạt động có chủ đích của Đảng trong việc truyền thụ những tri thức lý luận chính trị nhằm trang bị cho mỗi cán bộ, đảng viên thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng. Nòng cốt của những tri thức lý luận chính trị là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước… Như vậy, với việc Đảng ta xác định nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; việc học tập lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng đối với thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

          Trước hết, học tập lý luận chính trị góp phần trang bị cho mỗi cán bộ, đảng viên trong đó có thế hệ trẻ những tri thức lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là những quan điểm, tư tưởng đã được C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra trong quá trình hoạt động cách mạng. Đó là những tri thức lý luận có tính cách mạng và khoa học; là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng toàn nhân loại. Vì vậy, việc học tập lý luận chính trị chính giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó có thế hệ trẻ hiểu đúng bản chất, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam; đồng thời, hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

          Thứ hai, trên cơ sở của việc nắm bắt được những tri thức lý luận chính trị; học tập lý luận chính trị còn trang bị cho thế hệ trẻ thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng. Đó là việc nhận thức đúng về thế giới khách quan, nắm bắt đúng bản chất của các sự vật, hiện tượng nói chung và hoạt động thực tiễn nói riêng; từ đó vận dụng những tri thức đã biết, đã hiểu vào công việc, nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, việc học tập lý luận chính trị cũng giúp cho thế hệ trẻ hình thành và phát triển nhân sinh quan cách mạng, biết sống và phấn đấu vì lý tưởng cách mạng của dân tộc. Thanh niên vốn là lực lượng cách mạng trong tương lai nên khi có được thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng, thanh niên sẽ có ý thức trách nhiệm, dám dấn thân, tích cực cống hiến theo tinh thần Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.

          Thứ ba, học tập lý luận chính trị góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh niên. Thanh niên là những người còn trẻ nên đôi khi dễ bị dao động, dễ mất phương hướng. Do đó, thanh niên luôn là đối tượng lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ… Đây là một bước rất ngắn dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuy nhiên, nếu được học tập lý luận chính trị, mỗi thanh niên có thể tăng cường khả năng “miễn dịch” trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị; từ đó góp phần tuyên truyền, lan tỏa những giá trị đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để những tri thức lý luận này ngày càng ăn sâu, bám rễ vào đời sống tư tưởng, tinh thần; trở thành nền tảng lý luận vững chắc của thế hệ trẻ. Như vậy, có thể nhận thấy vai trò rất quan trọng của việc học tập lý luận chính trị trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng. Đối với thanh niên, học tập lý luận chính trị không chỉ được trang bị tri thức lý luận, bồi dưỡng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng mà còn được trang bị cả vũ khí lý luận sắc bén để đấu tranh chống lại sự chống phá về mặt tư tưởng của các thế lực thù địch, nhằm góp phần bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng.

          Bệnh “lười” học tập lý luận chính trị của thanh niên hiện nay - một trở ngại cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

          Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập lý luận chính trị, coi đó là nhiệm vụ bắt buộc. Do đó, việc “lười” học tập lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ cũng được coi là một trong những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (năm 2006), Đảng ta đã chỉ rõ: “Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, đảng viên và phải được quy định thành chế độ. Lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, những hiểu biết mới, cũng là biểu hiện của sự suy thoái”.

          Biểu hiện của tình trạng “lười” học tập lý luận chính trị trong thanh niên được thể hiện ở những khía cạnh cơ bản sau:

          Thứ nhất, biểu hiện ở mục đích, động cơ, thái độ trong học tập lý luận chính trị

Nhiều thanh niên vẫn luôn quan niệm rằng chỉ cần giỏi chuyên môn mà coi nhẹ học lý luận chính trị. Từ trong nhà trường, không ít học sinh, sinh viên có thái độ coi nhẹ việc học những môn giáo dục công dân, các môn khoa học xã hội và nhân văn. Đến khi ra công tác cũng không ít cán bộ trẻ có biểu hiện ngại học tập, nghiên cứu lý luận chính trị. Trong những buổi học tập Nghị quyết bắt buộc, thường lấy lý do bận công việc chuyên môn để trốn tránh hoặc học tập qua loa, đại khái, đối phó. Do đó, không thể am hiểu tường tận các đường lối, chủ trương của Đảng nên khi triển khai vào hoạt động thực tiễn dễ dẫn đến những sai lầm, khuyết điểm.

          Một bộ phận thanh niên lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận những thông tin, hiểu biết mới; vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của Nhân dân. Biểu hiện rõ nét là khi được triệu tập học tập, nghiên cứu nghị quyết theo hình thức tập trung, không ít thanh niên xuất hiện tư tưởng “có mặt” để điểm danh mà chưa thực tâm chú ý lắng nghe, trăn trở trước những vấn đề quan trọng, cốt lõi của lý luận chính trị. Đáng buồn hơn, không ít thanh niêmặc nhiên sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, vô tư trò chuyện mà quên đi việc tập trung chú ý lắng nghe báo cáo viên, giảng viên truyền thụ kiến thức lý luận. Thậm chí, sau mỗi đợt học tập chính trị tập trung, nhiều thanh niên còn “bỏ quên” tài liệu, văn kiện tại giảng đường, dưới gầm bàn…

          Ngoài ra, cũng không ít thanh niên có động cơ không đúng đắn khi tham gia học tập lý luận chính trị. Một bộ phận thanh niên học tập lý luận chính trị cốt lấy chứng nhận trình độ lý luận chính trị để thi nâng ngạch lương, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ. Số khác cho rằng, khi đã đầy đủ văn bằng, chứng chỉ điều kiện và đã đạt được mục đích của mình thì không tự học, tự bồi dưỡng, tự đào tạo rèn luyện nên trình độ lý luận chính trị ngày càng mai một, lạc hậu so với yêu cầu của thực tiễn. Động cơ học tập lý luận chính trị không trong sáng, vì tư lợi cá nhân nên việc học không thể có chất lượng, hiệu quả. Có thể nói, “lười” học tập lý luận sẽ làm mai một dần đi, “cùn” dần đi tư duy lý luận của mỗi người.

        Thứ hai, biểu hiện qua sự nghi ngờ, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng

          Do nhiều cán bộ trẻ có “lười” học tập lý luận chính trị nên không có đủ nền tảng lý luận chính trị vững chắc, bản lĩnh chính trị vững vàng. Do đó, không thể cắt nghĩa, lý giải một cách thuyết phục những vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoặc cũng không có khả năng đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc, nói xấu của các thế lực thù địch, cơ hội. Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, có không ít thanh niên hoài nghi về con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; hoài nghi về tính đúng đắn của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vậy nên, họ dễ bị cuốn theo những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phai nhạt lý tưởng…

          Một số giải pháp nâng cao tính tích cực của thanh niên trong việc học tập lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng

          Trước hết, mỗi thanh niên cần thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục đích của việc học: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Do đó, cần xác định rõ mục đích của việc học tập lý luận chính trị là để có tri thức, có nền tảng lý luận nhằm trang bị cho mình một thế giới quan, một phương pháp luận khoa học để hoạt động thực tiễn một cách có hiệu quả. Do đó, phải thường xuyên học tập, trau đồi phẩm chất chính trị, gắn việc học lý luận với thực tiễn công việc hàng ngày. Học tập lý luận chính trị cần được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức khác nhau, không chỉ dừng ở phạm vi trường lớp mà phải nêu cao tinh thần tự học, học ở mọi nơi, mọi lúc, học ở trường, ở sách vở, học lẫn nhau và học Nhân dân.

          Khi học tập lý luận chính trị, mỗi thanh niên cần có ý thức tự giác, tích cực, chủ động; học đi đôi với hành; luôn chủ động tìm tòi, suy ngẫm những vấn đề đã học, đã biết. Ngoài ra, mỗi thanh niên cần động viên, khích lệ bạn bè cùng học; tuyên truyền những điều đã được được học cho những người xung quanh để tạo thành phong trào giúp nhau học tập lý luận chính trị. Những thanh niên là cán bộ của tổ chức Đoàn, Hội… cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong học tập lý luận chính trị; chủ động tổ chức các phong trào học tập, tìm hiểu lý luận cho đoàn viên thanh niên để lan tỏa những tri thức lý luận chính trị cho thanh niên.

          Để việc học tập lý luận chính trị trở thành nhu cầu tự thân, là động lực quan trọng góp phần làm nên thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đòi hỏi mỗi cán bộ trẻ phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trước những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống. Học tập lý luận chính trị là cách để người cán bộ tự đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, làm chủ hành động của cá nhân; để thay đổi hình ảnh của bản thân theo hướng tích cực, năng động, tiến bộ, thân thiện, gần dân, trọng dân, cùng Nhân dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

          Như vậy, học tập lý luận chính trị là một nhiệm vụ không thể thiếu của mỗi cán bộ, đảng viên; đặc biệt là thanh niên - chủ nhân tương lai của đất nước. Học tập lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bởi lẽ nó giúp cho mỗi thanh niên không chỉ có tri thức, có nền tảng lý luận vững chắc mà còn có lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng “tự miễn dịch” trước những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Do đó, việc phát huy tính chủ động, tích cực của thanh niên trong việc học tập lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng.

 

Hoàng Thị Hồng Nhung
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 550
  • Trong tuần: 550
  • Tất cả: 181,491
Đăng nhập