Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
Lượt xem: 36
Một trong những nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 15 đó là HĐND tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.
0988.jpg
Quang cảnh kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trình bày tờ trình số 23 về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Theo danh sách có 30 đồng chí, gồm: Thường trực HĐND tỉnh 3 đồng chí; các Ban của HĐND tỉnh 4 đồng chí; Thường trực UBND tỉnh 4 đồng chí; các ủy viên UBND tỉnh 19 đồng chí.

0944.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Văn Cài trình bày tờ trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Có 2 ủy viên UBND tỉnh gồm đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đồng chí Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm do mới được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm (Theo quy định tại khoản 5, Điều 2 Nghị quyết số 96/2023/QH15, ngày 23/6/2023 của Quốc hội: “Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm”).

0964.jpg
 
0970.jpg
Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp.

Trước đó, để chuẩn bị cho công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai hướng dẫn công tác lấy phiếu tín nhiệm và gửi tài liệu cho các đại biểu nghiên cứu, thảo luận tại tổ. Qua đó, các đại biểu nhất trí cao với những nội dung đánh giá trong các báo cáo cá nhân cũng như bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Đã có 40 lượt ý kiến tham gia về các nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Các đại biểu HĐND tỉnh đều khẳng định với vai trò, trách nhiệm của những người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần trong việc tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong những năm qua và từng bước hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI.

0957.jpg
Đại biểu nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp.

Tại kỳ họp có 49 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tham gia bỏ phiếu. Kết quả các đại biểu đều có số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đạt cao. Kết quả bỏ phiếu đã được 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt nghị quyết thông qua.

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI TỪNG ĐỒNG CHÍ

1. Ông Vũ Xuân Cường, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 48 phiếu, bằng 97,96 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 01 phiếu, bằng 2,04 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

2. Ông Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 45 phiếu, bằng 91,84 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 04 phiếu, bằng 8,16 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

3. Ông Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 42 phiếu, bằng 85,71 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 07 phiếu, bằng 14,29 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

4. Bà Lưu Thị Hiên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 43 phiếu, bằng 87,76 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 06 phiếu, bằng 12,24 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

5. Ông Đặng Văn Kỳ, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 45 phiếu, bằng 91,84 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 04 phiếu, bằng 8,16 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

6. Ông Nguyễn Chí Thức, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 40 phiếu, bằng 81,63 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 09 phiếu, bằng 18,37 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

7. Bà Ngụy Phí Kiều Vân, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 44 phiếu, bằng 89,80 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm” : 05 phiếu, bằng 10,20 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

8. Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 48 phiếu, bằng 97,96 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 01 phiếu, bằng 2,04 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

9. Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 43 phiếu, bằng 87,76 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 06 phiếu, bằng 12,24 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

10. Ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 39 phiếu, bằng 79,59 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 09 phiếu, bằng 18,37 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 01 phiếu, bằng 2,04 % tổng số phiếu;

11. Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 39 phiếu, bằng 79,59 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 10 phiếu, bằng 20,41 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

12. Ông Ngô Đức Ảnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở tài chính

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 35 phiếu, bằng 71,43 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 14 phiếu, bằng 28,57 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

13. Ông Phan Trung Bá, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 35 phiếu, bằng 71,43 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 14 phiếu, bằng 28,57 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

14. Ông Vũ Hùng Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 34 phiếu, bằng 69,39 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 14 phiếu, bằng 28,57 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 01 phiếu, bằng 2,04 % tổng số phiếu;

15. Ông Đỗ Văn Duy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 20 phiếu, bằng 40,82 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 27 phiếu, bằng 55,10 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 02 phiếu, bằng 4,08 % tổng số phiếu;

16. Bà Đinh Minh Hà, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 23 phiếu, bằng 46,94 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 24 phiếu, bằng 48,98 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 02 phiếu, bằng 4,08 % tổng số phiếu;

17. Ông Bùi Khắc Hiền, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

a) Số phiếu “tín nhiệm cao": 32 phiếu, bằng 65,31 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 16 phiếu, bằng 32,65 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 01 phiếu, bằng 2,04 % tổng số phiếu;

18. Ông Hoàng Chí Hiền, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 31 phiếu, bằng 63,27 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 16 phiếu, bằng 32,65 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 02 phiếu, bằng 4,08 % tổng số phiếu;

19. Ông Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 37 phiếu, bằng 75,51 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 12 phiếu, bằng 24,49 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

20. Ông Phạm Hùng Hưng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 39 phiếu, bằng 75,59 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 10 phiếu, bằng 20,41 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

21. Ông Hoàng Quốc Hương, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 19 phiếu, bằng 38,78 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 24 phiếu, bằng 48,98 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 06 phiếu, bằng 12,24 % tổng số phiếu;

22. Ông Hồ Cao Khải, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 21 phiếu, bằng 42,86 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 20 phiếu, bằng 40,82 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 08 phiếu, bằng 16,32 % tổng số phiếu;

23. Ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 38 phiếu, bằng 77,55 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 10 phiếu, bằng 20,41 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 01 phiếu, bằng 2,04 % tổng số phiếu;

24. Ông Phan Quốc Nghĩa, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Số phiếu “tín nhiệm cao” : 39 phiếu, bằng 79,59 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm” : 10 phiếu, bằng 20,41 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

25. Ông Nông Đức Ngọc, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 26 phiếu, bằng 53,06 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 19 phiếu, bằng 38,78 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 04 phiếu, bằng 8,16 % tổng số phiếu;

26. Bà Dương Bích Nguyệt, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 30 phiếu, bằng 61,22 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm” : 16 phiếu, bằng 32,65 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 03 phiếu, bằng 6,12 % tổng số phiếu;

27. Ông Phạm Thanh Quang, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 27 phiếu, bằng 55,10 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 20 phiếu, bằng 40,82 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 02 phiếu, bằng 4,08 % tổng số phiếu;

28. Ông Lê Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 28 phiếu, bằng 57,14 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 19 phiếu, bằng 38,78 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 02 phiếu, bằng 4,08 % tổng số phiếu;

29. Ông Nguyễn Thành Sinh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 40 phiếu, bằng 81,63 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm”: 08 phiếu, bằng 16,33 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 01 phiếu, bằng 2,04 % tổng số phiếu;

30. Ông Hà Văn Thắng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch

a) Số phiếu “tín nhiệm cao”: 33 phiếu, bằng 67,35 % tổng số phiếu;

b) Số phiếu “tín nhiệm” : 16 phiếu, bằng 32,65 % tổng số phiếu;

c) Số phiếu “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu;

Theo: Báo Lào Cai.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1,136
  • Trong tuần: 5,080
  • Tất cả: 899,147
Đăng nhập