Công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp và học sinh, sinh viên tại Đảng bộ Khối
Lượt xem: 164

Trong những năm qua, Đảng bộ Khối luôn xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, làm tốt công tác kết nạp đảng viên không chỉ kịp thời bổ sung về số lượng mà còn góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.

Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai hiện có tổng số 85 tổ chức cơ sở đảng với 5.418 đảng viên, trong đó, tổ chức đảng thành lập tại các nhà trường có 03 chi, đảng bộ cơ sở (gồm Đảng bộ Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại Lào Cai, ĐB Trường Cao đẳng Lào Cai và chi bộ Trung tâm KTTH HNDN và GDTX tỉnh Lào Cai, với 295 đảng viên) và 11 chi, đảng bộ thành lập tại các doanh nghiệp (với 1.254 đảng viên).

Trong những năm qua, Đảng bộ Khối luôn xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, làm tốt công tác kết nạp đảng viên không chỉ kịp thời bổ sung về số lượng mà còn góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.

Với nhận thức đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cụ thể hóa đề án, chương trình, kế hoạch của Tỉnh Ủy về công tác phát triển đảng viên mới phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu về kết nạp đảng viên mới thuộc các khối đối tượng trong đó có học sinh, sinh viên tại các trường học và công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp; hằng năm, trên cơ sở đăng ký số lượng phát triển đảng viên của cấp ủy cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng và ban hành kế hoạch kết nạp đảng viên mới, với từng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể; phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách tổ chức đảng trực tiếp xuống làm việc, trao đổi, hướng dẫn cấp ủy cơ sở thực hiện các bước từ khâu tạo nguồn, giới thiệu, cử quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng, đến quy trình, thủ tục xem xét đề nghị kết nạp đảng viên; mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới kết nạp nêu rõ tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt vừa đảm bảo thời gian làm việc của công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, vừa đảm bảo thời gian học tập của sinh viên.  

anh tin bai

Quần chúng ưu tú tại Công ty TNHH chất chất Đức Giang được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 5/2023

Kết quả, từ năm 2021 đến hết 08 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức 08 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 787 quần chúng và 08 lớp đảng viên mới cho 619 đồng chí; phối hợp với cấp ủy cơ sở tổ chức 02 lớp đối tượng kết nạp đảng riêng cho 194 quần chúng thuộc Công ty TNHH hóa chất Đức Giang Lào Cai và 01 lớp cho đối tượng là sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai gồm 54 quần chúng; ban hành quyết định kết nạp cho 587 đảng viên mới (vượt kế hoạch đề ra trong năm 2021 và năm 2022, 8 tháng đầu năm kết nạp được 145 đảng viên mới, đạt 63% kế hoạch năm 2023), trong đó, kết nạp đảng viên là sinh viên 05 đồng chí, đảng viên trong doanh nghiệp 242 đồng chí, chiếm 41,22% tổng số đảng viên mới kết nạp của toàn Đảng bộ; chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên, trình độ đại học trở lên chiếm 75% trở lên, tỷ lệ tuổi trẻ chiếm trên 95%, là người lãnh đạo quản lý 18 đồng chí, chiếm 7,4%.

anh tin bai

Sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng tại Đảng bộ Trường cao đẳng Lào Cai dịp 19/5/2023

Nhìn chung, đội ngũ đảng viên mới kết nạp là những quần chúng ưu tú, có lập trường, tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập, công tác, trong lao động sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên mới kết nạp đều được công nhận đảng viên chính thức khi hết thời gian dự bị theo quy định.

Tuy nhiên ở Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai công tác phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp và trong học sinh, sinh viên vẫn có những khó khăn đó là:

- Trong doanh nghiệp đa số là công nhân, người lao động làm việc theo ca, nơi cư trú không tập trung mà ở phân tán cách xa nơi làm việc dẫn đến khó khăn trong công tác vận động, theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng người lao động phấn đấu vào Đảng;

- Một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hiện nay các tổ chức đoàn thể trực thuộc chưa đồng bộ, thống nhất, do đó thông qua hoạt động phong trào của các tổ chức đoàn thể để giới thiệu quần chúng cho chi bộ bồi dưỡng, xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng theo quy định còn hạn chế.

- Một bộ phận người lao động chủ yếu quan tâm đến việc nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, chưa quan tâm nhiều đến các hoạt động công tác đảng, đoàn thể, do vậy việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp còn gặp khó khăn.

- Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong nhà trường chưa đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động, tạo môi trường phù hợp để đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện; nhiều học sinh, sinh viên tập trung học tập, ít tham gia phong trào đoàn, hội, chưa nỗ lực, quyết tâm phấn đấu trở thành đảng viên.

Để đảm bảo chất lượng kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên, ngoài yếu tố xuất sắc trong học tập, hạnh kiểm tốt, nhiệt huyết với phong trào Đoàn, học sinh, sinh viên phải bảo đảm đủ thời gian thử thách và có lý tưởng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đối với Đảng bộ Khối, ngoài Đảng bộ Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại tỉnh Lào Cai có sinh viên học 4 năm (hệ đại học), còn lại thời gian học tập của HSSV trường Cao đẳng Lào Cai và Trung tâm KTTH- HNDN và GDTX chỉ từ 2-3 năm nên ít thời gian để theo dõi, bồi dưỡng xét kết nạp vào Đảng. Một số em đang thực hiện thủ tục xem xét kết nạp đảng lại đến thời điểm tốt nghiệp ra trường, các em phải đi tìm việc làm không có nơi ở ổn định, như vậy nhà trường phải giới thiệu các em về địa phương theo dõi tiếp, điều này ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu của sinh viên.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên nói chung, kết nạp đảng viên Khối doanh nghiệp và học sinh, sinh viên trong các trường học, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai rút ra một số kinh nghiệm như sau:

          Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trong các trường học, doanh nghiệp thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh, Đề án số 24 - ĐA/TU, ngày 21/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong các trường học, doanh nghiệp nhất là người đứng đầu về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.

          Hai là, Thường xuyên quan tâm lãnh đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động; tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới nhằm củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị để người lao động có động cơ phấn đấu vào Đảng.

          Ba là, Mỗi cấp ủy khi xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới phải sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp, coi trọng cả số lượng và chất lượng; chú trọng đối tượng là đoàn viên, thanh niên, những quần chúng ưu tú, tích cực trong học tập, lao động, sản xuất đạt các thành tích cao. Xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng đang làm việc trong các doanh nghiệp và các trường có học sinh, sinh viên đang học tập, tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt về thời gian, đồng thời nghiên cứu hình thức học phù hợp. Phối hợp với Ban giám đốc Công ty và lãnh đạo nhà trường để tổ chức mở lớp học riêng cho đối tượng là học sinh, sinh viên và công nhân, người lao động trong doanh nghiệp, nghiên cứu thời gian mở lớp học vào thứ bẩy, chủ nhật cộng với tự nghiên cứu và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp.

         Bốn là, Phân công cấp ủy viên phụ trách tổ chức đảng trong các trường và doanh nghiệp, thường xuyên trao đổi nắm tình hình thực trạng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, công tác tạo nguồn ở cơ sở, số lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, đề ra giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị kết nạp đảng viên theo quy định.

       Năm là, Lãnh đạo cấp ủy trong trường học cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong HSSV; chú trọng tạo điều kiện về mọi mặt để các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tập hợp, thu hút HSSV tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động xã hội từ thiện, tình nguyện vì cộng đồng…; tạo môi trường thuận lợi để HSSV rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên.

        Sáu là, Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, cấp ủy, bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở để thực hiện thủ tục, quy trình kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, thủ tục theo quy định hiện hành.

          Bảy là, Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp, nhà trường để kịp thời giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng bồi dưỡng, thử thách và xem xét kết nạp vào Đảng. Gắn việc xét tặng các hình thức khen thưởng với việc thực hiện công tác phát triển đảng viên tại cơ sở, xác định công tác phát triển đảng là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại tổ chức đảng hằng năm.

Kết quả công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp và học sinh sinh viên ở Đảng bộ Khối đã góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng cũng như toàn Đảng bộ nhằm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1,102
  • Trong tuần: 5,046
  • Tất cả: 899,113
Đăng nhập