Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
Số ký hiệu văn bản Số 21-KL/TW
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Kết luận số 21-KL.TW ngày 25.10.2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng.pdf