Tăng cường tuyên truyền Hội nghị văn hóa toàn quốc
Lượt xem: 59
Dự kiến ngày 24/11/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ chủ trì, chỉ đạo tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc bằng hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa rất quan trọng, được ví như “Hội nghị Diên Hồng về văn hóa của Đảng”, do đó đòi hỏi các ngành trong hệ thống chính trị quan tâm tuyên truyền, trong đó các cơ quan báo chí, văn học - nghệ thuật đóng vai trò chủ lực.

Hội nghị tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Văn hóa là lĩnh vực rộng lớn, được Đảng xác định đóng vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trong lịch sử lãnh đạo của Đảng, Trung ương Đảng đã có 2 lần tổ chức hội nghị toàn quốc về văn hóa, lần thứ nhất tổ chức vào ngày 24/11/1946, lần thứ hai tổ chức ngày 16/7/1948. Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 đúng kịp kỷ niệm 75 năm Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất được tổ chức (24/11/1946).

Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 nhằm thực hiện tư tưởng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; các phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư về công tác văn hóa, văn nghệ, từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại.

Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án, kết luận về lĩnh vực này. Tiêu biểu là Nghị quyết số 09 ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, Đề án về phát triển văn học - nghệ thuật tỉnh Lào Cai đến năm 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 2987 ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh).

Nội dung, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền

Để nâng cao nhận thức và cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và Lào Cai, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, thời điểm trước khi diễn ra hội nghị (từ nay đến ngày 23/11/2021): Triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền, điểm những sự kiện chính trị, tọa đàm có liên quan việc triển khai đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tập trung tuyên truyền những sự kiện trọng điểm như: Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện (dự kiến vào ngày 21/11/2021 tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ); chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị với chủ đề: “Việt Nam với khát vọng phát triển phồn vinh và hạnh phúc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì (dự kiến tổ chức tối 23/11/2021 tại Nhà hát lớn Hà Nội); chiếu phim tài liệu về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng đối với công tác văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện; phỏng vấn, ghi hình và lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ, những người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp văn hóa của đất nước, của Lào Cai...

Hai là, trong thời gian diễn ra hội nghị (dự kiến ngày 24/11/2021): Tập trung tuyên truyền phản ánh toàn diện diễn biến hội nghị; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng; chủ đề, thông điệp của hội nghị; bài phát biểu chỉ đạo, định hướng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị; trách nhiệm của các đại biểu tham dự; các hoạt động của hội nghị; các chuyên đề, ý kiến, tham luận tiêu biểu của các ban, bộ, ngành, địa phương và chú trọng, đề cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng, góp ý của các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ.

Ba là, sau thời gian diễn ra hội nghị: Tuyên truyền thành công hội nghị diễn ra tại Hà Nội và trực tuyến tại Lào Cai cũng như các địa phương trên cả nước. Khẳng định đây là sự kiện văn hóa quan trọng, nổi bật; đăng, phát, phân tích, làm rõ thêm các bài phát biểu chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tỉnh Lào Cai; lan tỏa thông điệp, phản ánh dư luận tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, trong nước và quốc tế về kết quả và công tác tổ chức của hội nghị. Tăng cường xây dựng tối đa các tuyến tin, bài phân tích, phỏng vấn, bình luận... với nội dung và hình thức mới, sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng về chủ đề hội nghị gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững” và Đề án của UBND tỉnh về phát triển văn học - nghệ thuật tỉnh Lào Cai đến năm 2025.

Bốn là, tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam...

BBT

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 513
  • Trong tuần: 513
  • Tất cả: 181,454
Đăng nhập