Một số giải pháp nâng cao chất lượng quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 64

       Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ này là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội…Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại; đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán từ Trung ương đến cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng chất lượng, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Đứng trước đòi hỏi trên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trong đó, nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những lĩnh vực cần phải ưu tiên trước hết, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức đúng đắn, nắm vững và hiểu rõ nội dung cơ bản trong các nghị quyết của Đảng, từ đó xác lập, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong quá trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai luôn ổn định và phát triển, đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được cải thiện, do đó, hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đều tin tưởng vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, có nhận thức sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước, của tỉnh; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh; nhiều cán bộ, đảng viên đã năng động, sáng tạo vận dụng lý luận vào thực tiễn trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và các cấp ủy cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã ban hành Nghị quyết số 02 - NQ/ĐUK, ngày 01/4/2016 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng”;  Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ban hành Nghị quyết số 03 - NQ/ĐUK, ngày 20/10/2020 về “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên” để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Nhờ vậy mà việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều được các cấp ủy đảng triển khai quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Ngay sau khi các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời tới các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đội ngũ báo cáo viên các cấp và 100% cấp ủy cơ sở; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng tại các chi, đảng bộ được phân công phụ trách, bảo đảm cho các Nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng đã từng bước được đổi mới về hình thức, phương pháp triển khai theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối và của các tổ chức cơ sở đảng, phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức, quản lý, phục vụ các hội nghị học tập nghị quyết được Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên tham gia học tập; mời báo cáo viên có năng lực truyền đạt, chú trọng thảo luận, tập trung, phân tích làm rõ những vấn đề khó, vấn đề mới nêu trong nghị quyết,… giúp cán bộ, đảng viên nắm được các nội dung cơ bản của nghị quyết, từ đó có thể vận dụng, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tỷ lệ cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia học tập nghị quyết của Đảng luôn đạt trên 98%; Đại đa số cán bộ, đảng viên có ý thức tham gia học tập Nghị quyết của Đảng nghiêm túc, trách nhiệm, tham gia viết bài thu hoạch cơ bản đạt yêu cầu đề ra.

Sau học tập, quán triệt nghị quyết, Đảng ủy Khối và hầu hết các cấp uỷ cơ sở đều xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của Đảng bộ Khối, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức thực hiện. Hằng năm, Đảng ủy Khối đều đưa các nội dung, nhiệm vụ nêu trong các nghị quyết của Đảng vào chương trình công tác, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có tính khả thi cao. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết tại các chi, đảng bộ cơ sở.

Có thể thấy, việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối chú trọng, triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng được nâng lên, đảm bảo được yêu cầu đề ra. Qua đó, giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ nội dung của Nghị quyết, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng trong thời gian qua cũng còn những hạn chế, theo “lối mòn”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng có lúc, có việc chưa sát sao, còn mang tính dàn trải, chưa chú trọng đến từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chưa được quan tâm đúng mức. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng tại một số chi, đảng bộ cơ sở còn hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu; ở những mức độ khác nhau, cán bộ chủ chốt các cấp đều được tiếp thu những nội dung giống nhau, kể cả nghị quyết mang tính tổng hợp và mang tính chuyên đề, người cần nắm sâu cũng học tập như người chỉ cần nắm tinh thần cơ bản của nghị quyết. Chương trình hành động, kế hoạch triển khai còn dàn trải, chưa sát với hoàn cảnh, điều kiện, yêu cầu của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nguồn lực bố trí không đảm bảo và chưa dành thời gian thỏa đáng thảo luận, phân tích kỹ những thuận lợi và khó khăn. Công tác tổ chức, quản lý hội nghị chưa chặt chẽ, chưa phân công cấp ủy viên theo dõi, quản lý hội nghị; chưa dành thời gian thích đáng để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, cũng như giải đáp thắc mắc trong quá trình học tập; sau triển khai không có báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tinh thần, thái độ và ý thức học tập chưa nghiêm túc; chưa chú ý lắng nghe, ghi chép và tự nghiên cứu để nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết; sau học tập chưa vận dụng được các quan điểm, nội dung nghị quyết vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của đội ngũ báo cáo viên cơ sở còn thiếu tính hấp dẫn, chủ yếu đọc tài liệu, trình bày theo đề cương, không liên hệ với thực tiễn cơ quan, đơn vị nên không thu hút được người nghe.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế trên là do: Một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; còn coi nhẹ việc quản lý, giám sát số lượng, chất lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập; một số báo cáo viên khả năng truyền đạt còn hạn chế, thiếu kiến thức thực tiễn, chất lượng bài giảng chưa cao; nội dung truyền đạt, tuyên truyền nghị quyết thường quan tâm những vấn đề về quan điểm, nhận thức, chưa coi trọng đúng mức việc quán triệt những nhiệm vụ, giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện; tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác học tập của cán bộ, đảng viên chưa cao; tài liệu dùng cho nghiên cứu, học tập còn thiếu đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả học tập, triển khai nghị quyết trong thời gian qua.

Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn toan tính tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận trong đời sống chính trị  - xã hội của nước ta, với âm mưu cơ bản, lâu dài và rất thâm độc là chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xoay chuyển quỹ đạo phát triển của đất nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội, các hình thức truyền thông mới để tuyên truyền chống phá; tán dương, cổ vũ lẫn nhau trong một “thế trận” có “kịch bản”, đánh vào nhận thức, tâm lý “đám đông” theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, “góp gió thành bão”. Chúng tận dụng tối đa hệ thống phát thanh, báo chí, xuất bản ở nước ngoài, các kênh facebook, youtube... để tung thông tin xấu, độc dưới dạng “thật như giả”, “giả như thật”, giật tít, “câu view” nhằm đánh trúng tâm lý tò mò của nhiều người. Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này là chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, đòi hỏi các cấp ủy đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói chung và việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói riêng, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả theo phương châm “đầy đủ - kịp thời - thiết thực - chất lượng - hiệu quả. Các cấp ủy cơ sở cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, từ đó có kế hoạch lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kịp thời các nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hai là, Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Xác định việc học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảngnghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên, nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng. Khi tham gia học tập phải nghiêm túc, tập trung theo dõi, nghiên cứu nghị quyết, có hình thức ghi chép phù hợp những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết và làm bài thu hoạch. Sau học tập phải nắm được quan điểm, những nội dung cơ bản, cốt lõi và điểm mới của nghị quyết; nói và làm theo nghị quyết của Đảng. Liên hệ trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực mà nghị quyết đề cập, tích cực thảo luận, đề xuất ý kiến tham gia vào chương trình hành động của tổ chức đảng nơi sinh hoạt và của tổ chức đảng cấp trên để nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Ba là, Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng theo hướng phân tầng nội dung, phân loại đối tượng phù hợp. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng phải được tiến hành kịp thời, nghiêm túc, đổi mới cả nội dung và hình thức, bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, kết hợp giữa học tập, quán triệt với thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng; kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, giáo dục thông qua tuyên truyền miệng, sinh hoạt đảng, đoàn thể; thông qua bản tin, các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền như: tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội Zalo, facebook,… giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong quá trình học tập các cấp ủy Đảng phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc học tập của cán bộ, đảng viên, quần chúng đảm bảo cả về số lượng và chất lượng học tập theo kế hoạch đề ra. Tiến hành kiểm tra, đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên sau khi học tập nghị quyết, chống các biểu hiện hình thức, học tập qua loa, chiếu lệ. Kết thúc đợt triển khai học tập nghị quyết, các cấp ủy Đảng cần đánh giá kết quả học tập, kịp thời biểu dương những tổ chức đảng thực hiện tốt, cán bộ, đảng viên có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc; đồng thời nhắc nhở phê bình, kiểm điểm những cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập nghị quyết chưa nghiêm túc; báo cáo kết quả học tập về cấp ủy cấp trên theo quy định.

Bốn là, Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Các cấp ủy Đảng cần quan tâm kiện toàn, lựa chọn báo cáo viên có khả năng và kinh nghiệm thực tiễn để truyền đạt nghị quyết. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp truyền đạt cho đội ngũ báo cáo viên của đơn vị. Cần quan tâm đầu tư trang thiết bị cần thiết, tư liệu sách, báo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức các hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đạt kết quả tốt. Các đồng chí báo cáo viên có trách nhiệm nghiên cứu sâu, nắm vững nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và thực tiễn của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như đối tượng người học để trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn mà nghị quyết đề cập, tập trung vào những nội dung cơ bản, cốt lõi và điểm mới của nghị quyết; liên hệ với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải thực hiện nhằm tạo ra bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Đồng thời phải có kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp truyền đạt, bảo đảm tính trung thực, khách quan, khoa học, chính xác, sinh động, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Được tham gia các hội nghị và được cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng do cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp mình tổ chức.

Năm là, Chú trọng việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Sau mỗi đt nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các cấp ủy Đảng phải xây dựng chương trình hoặc kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, mang tính định lượng cao, sát hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó cần tập trung làm rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện những nội dung của nghị quyết có liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình, đồng thời tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ rõ kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho thời gian tiếp theo. Tổ chức tổng kết thực hiện nghị quyết theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp. Lấy kết quả thực hiện chương trình hành động là một trong những căn cứ đ kiđim, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ./.

Lại Vũ Hiệp

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 562
  • Trong tuần: 562
  • Tất cả: 181,503
Đăng nhập