Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Số ký hiệu văn bản Số 57 - KH/ĐUK
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra
Người ký duyệt Nguyễn Hồng Đức
Tài liệu đính kèm ke-hoach-to-chuc-quan-triet-trien-khai-quy-dinh-ve-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-va-ky-luat-cua-dang.pdf