Không thể khởi tạo module [Danh sách Video] Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 

Khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

------

Đ/c Đặng Đình Chung - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối

Di động: 0913.029.896

Điện thoại: 02143.844.797

Đ/c Nguyễn Hồng Đức- Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Di động:0983.474.289

Điện thoại:02143.757289

Đ/c Nguyễn Thị Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Di động:0915.681.053

Điện thoại:02143.757.595

Đ/c Lại Vũ Hiệp - Ủy viên BTV,

Trưởng Ban Tuyên giáo

Di động: 0912.278.393

Điện thoại: 02143.844.758